Az etikai kódex alapelvei, célkitűzései

 

A Gyirmót SE szellemiségének megerősítése, az egységes viselkedés kialakítása, valamint a Fair Play gondolatának megfelelően Etikai Kódexet fogalmazott meg a Gyirmót SE vezetősége. Az EK tartalmazza, hogyan kell viselkedni edzésen, bemutatókon, mérkőzéseken és a civil életben egyaránt a játékosoknak, edzőknek, szülőknek, hozzátartozóknak.

Az EK hatálya alá tartozó személyek Magyarországon és az ország határain túl külföldön is mutassanak példát más egyesületek tagjainak, sportolóinak és a civil embereknek egyaránt. E viselkedési forma mutassa meg, hogy az adott személy büszke arra, hogy olyan közösség tagja lehet, akik minden körülmény között a sport eszméjének megfelelően él.

 

I. Etikai normák a játékosok számára

 

Az alábbiakban felsorolt normák a kötelezettségek csoportja szerint sorolja fel a játékosok magatartási szabályait. Elsősorban az utánpótlás labdarúgókhoz szólnak, minden játékosra érvényesek, függetlenül attól, hogy hivatásos vagy amatőr labdarúgásról van-e szó.

 

 

1./ Kötelezettségek a sportággal szemben

A mérkőzések minősége, a résztvevők, valamint a nézők öröme és szórakozása elsődlegesen a játékosok teljesítményétől függ.

A játékos kötelessége:

1.              Az edzésre felkészülten és pihent állapotban az edző által meghatározott időpontban
pontosan megjelenni.

2.              Sérüléséről vagy betegségéről az edzés megkezdése előtt az edzőt köteles értesíteni.

3.              Amennyiben a sérült játékos állapota lehetővé teszi, köteles az edzésen megjelenni, akkor is, ha nem tud az edzésmunkában részt venni, kivéve, ha fekvőbeteg.

4.              Mobil telefon használatát a hivatalos események alkalmával mellőzi (étkezés, utazás, edzés).

5.              Tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól a szakmai és magánéletben egyaránt, mely káros lehet a Gyirmót SE, a Gyirmót FC Kft vezetői és tulajdonosai hírnevére.

6.              A játékos köteles minden erőfeszítést megtenni, sportbeli-technikai-, taktikai-, erőnléti-, stb. képességeinek fejlesztésére.

7.              A mérkőzés során tanúsítson maximális erő- és teljesítménykifejtést, még akkor is, ha csapata már elérte a kívánt eredményt (biztos győzelem, továbbjutás, stb.).

8.              Nyújtson pozitív példát társainak. Kerülje az antifutballt, az időhúzás minden formáját.

9.              A pályán kívüli magatartásával segítse elő a labdarúgás és a labdarúgók megbecsülését.

10.           Minden megengedett eszközzel küzdjön csapatának győzelméért.

11.           Tilos mindenféle diszkrimináció (faji, vallási, etikai, kisebbségi, nemi, stb.).

12.           Tilos tiltott fogadásban és a saját sportszervezetét érintő fogadásban részt venni.

 

3./ A játékszabályok és a versenyszabályok tiszteletben tartása

Ennek egyik előfeltétele e szabályok kellő ismerete, ami kiemelt elvárás a hivatásos labdarúgóktól.

 

1.        Az etikai normák megkívánják a játékostól a játékszabályok betartását és a játék szelleméhez való alkalmazkodást.

2.        Megkívánják továbbá a siker és balsiker, győzelem és vereség sportszerű és túlzott érzelemnyilvánítás nélküli elfogadását,

3.        Kötelező mindennemű doppingolással és tiltott teljesítménynövelő szerekkel szembeni elutasítás.

 

4./ Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása

1.        A játékos mindenkor tanúsítson megbecsülést az ellenfél iránt, tekintet nélkül a mérkőzés eredményére.

2.        Ne veszélyeztesse az ellenfél testi épségét, kerülje az erőszakot, durvaságot és tettlegességet, segítsen a sérült ellenfélnek.

3.        Kerülje az ellenfél hátrányára elkövetett csalás különböző formáit, pl. szabálytalanság, vagy sérülés tettetése, az ellenfél megbüntetésének kiprovokálására.

 

5./A játékvezető tiszteletben tartása

1.        Ide tartozik mindenekelőtt a játékvezető döntéseinek tiltakozás nélküli elfogadása.

2.            Ezen kívül a játékos kerülje a játékvezető megtévesztését szavakkal, vagy cselekedetekkel (pl. szabálytalanság tettetése büntetőrúgás kiprovokálására).

 

6./ A csapatvezetők és edzők tiszteletben tartása

 

1.        Kövesse az edző és a csapatvezetők utasításait, feltéve, hogy ezek nem mondanak ellent ezen etikai kódex szellemének.

2.        Tanúsítson tiszteletet az ellenfél csapatának vezetői iránt is.

 

7./ A labdarúgó média megnyilvánulásai alkalmával törekedjen a klub, a dolgozók és tulajdonosok pozitív megítélésének erősítésére.

 

 

 

 

II. Etikai normák az edzők számára

 

A labdarúgás etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki játékosaik magatartására. Viselkedésük morális oldalának ezért különösen nagy a jelentősége. Az edzőnek tudatában kell lennie, hogy majdnem minden döntésének, cselekedetének és stratégiai céljának erkölcsi kihatása is van. Értelmi és érzelmi szándékait egyensúlyban kell tartani, megfelelő beleérző képességgel összekötve.

 

A győzelem természetesen minden edzőnek alapvető törekvése. Az etikai normák nem állnak ellentétben a győzelem elérésének célkitűzésével. A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától azonban el kell határolódniuk.

A fiatalokkal dolgozó edzőkre többlet felelősség is hárul. A fiatalok egészsége, biztonsága, jóléte és erkölcsi nevelése fontosabb, mint a sportszervezet, az iskola, az edző, vagy a szülők hírneve, vagy presztízse.

 

1. Az edző feladata

A munkaköri leíráson kívüli tevékenysége:

 

a.)      A pozitív nevelői hatás érvényesítését kell nevelési középpontba állítani. Váljon példaképpé az edző. A tanítványok személyiségét negatívan befolyásoló durva beszéd, elmarasztalás helytelen irányban hat, ezért egy ösztöntő kreativitásra és a játékosok pozitív személyiségjegyeire építő, nevelési együttműködést kell követni a képzési idő alatt.

b.)      Az edzőnek tilos dohányozni és alkoholt fogyasztani az edzés, vagy a mérkőzések idején, illetve öltözőben és mindazon helyen, ahol a neveltjeit az érinti.

c.)      Sportvezető a rábízott csoport tagjainak sportszakmai és személyiségi fejlődésében, az edzéseken és az iskolai munkában egyaránt szakmai, pedagógiai feladatok ellátásában vesz részt.

d.)      Tilos mindenféle diszkrimináció (faji, vallási, nemi, etnikai, kisebbségi, stb.)

 

2. Az edző kötelessége, hogy

1.        támogassa a labdarúgó sportot annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és lelkesedését -akik a holnap “hősei”, szurkolói és vezetői lesznek,

2.        fejlessze és javítsa szakmai ismereteit – a tudományos kutatási eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával,

3.        Ossza meg szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival
(pl. szakmai konferenciák keretében, cikkek írásával, stb.) oly módon fejlessze saját csapata képességeit és teljesítményét, oktasson technikát és taktikát, amely – a sikerrel együtt – a labdarúgást a nézők számára vonzóvá teszi.

5.            Óvja meg a labdarúgást minden negatív befolyástól.

 

Tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól a szakmai és magánéletben egyaránt, mely káros lehet a Gyirmót SE, a Gyirmót FC Kft vezetői

és tulajdonosai hírnevére. Betartja a sajtónyilatkozatok rendjéről szóló utasításokat.

 

3./ Kötelezettségek saját csapatával szemben, s annak játékosaival szemben

 

a., Kötelessége:

1.        hogy játékosainak és segítőinek egészsége prioritást élvezzen,

2.        hogy minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai, stb. területek fejlesztésére, s minden megengedett eszköz segítségével, csapatával a legjobb eredményeket érje el,

3.        hogy játékosaival megértesse és betartassa a sportszerű magatartás szellemének alapelveit (Fair Play), hogy elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre vagy a testi fejlődésre veszélyeket hordoz magában.

 

b., Kiemelt kötelessége:

1.        hogy a fiataloknak olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben egészséges életmódra, sport tevékenységre sarkallja őket,

2.        hogy kerüljön olyan elvárásokat a fiatalokkal szemben, ami nincs arányban azok képességeivel, hogy ugyanolyan érdeklődéssel kísérje a kevésbé tehetséges fiatalokat, mint a tehetségeseket, a versenyen elért sikereken túl is jutalmazza az igyekezetet és ennek eredményeit, hogy minél több információval lássa el, világosítsa fel a fiatal sportolót és családját a túlzott teljesítmény-centrikusság veszélyeiről.

 

4./A játékszabályok és a versenyszabályzatok betartása

Elsősorban az edző és a játékosok felelősek a játék szelleméért. Ezért az edzőnek kötelessége

1.        minden egyes edzésre megfelelő szellemi, fizikai állapotban, pontos időben történő megjelenés, magas szintű szakmai felkészültség,

2.        egy féléves és egy évzáró értekezlet megtartása a sportolók egyéni értékelésének ismertetése (lehetőség szerint ünnepi formában),

3.        tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s e szerint irányítani játékosait, kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét, tiltani a tiltott szerek használatát játékosai körében,

4.        a sportszerűtlenül viselkedő sportolót személyes felelőssége mellett lehívni a pályáról és megfelelő kioktatás után visszaküldeni, illetve súlyos sportszerűtlenség esetén az etikai bizottság elé állítani.

 

5./    Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása

 

1.            Legyen példakép játékosai számára abban is, hogy előzékenységet, udvariasságot tanúsít az ellenféllel – annak játékosaival és vezetőivel – szemben,

2.            tanítsa meg játékosait “az ellenfél nem ellenség” szellemére,

3.            tartózkodjék az erőszakos játék taktikájától, az ellenfél megfélemlítésétől,

4.            akadályozza meg a mérkőzés elrontását azzal, hogy az ellenfelet vulgáris és diszkriminatív kifejezésekkel illeti.

 

6./ a hivatalos személyek (játékvezetők és segítőik, tartalék játékvezetők, hivatalos ellenőrök) tiszteletben tartása

 

1.        viselkedjék udvariasan a mérkőzés játékvezetőivel, hivatalos személyeivel szemben.

2.        legyen megértéssel a játékvezetés nehézségeivel szemben, méltósággal fogadja el a döntéseket.

3.        legyen tudatában annak, hogy a mérkőzés két fél között rögzített játékszabályok keretében folyó erőpróba, s ebben a játékvezető a mérkőzés fontos résztvevője, mint a játék rendjét fenntartó és döntéshozó személy.

4.        probléma esetén köteles értesíteni a klub vezetését és felkérni arra, hogy a szövetségnél hivatalos formában járjon el.

 

 

III. Etikai normák a szülők, hozzátartozók számára

 

A szülők és hozzátartozók kötelessége a sportszerű viselkedés, az ellenfél megbecsülése, a klubban dolgozókkal szembeni udvarias viselkedés.

A létesítmény látogatásánál a pályák, öltözők más épületek megközelítési szabályait figyelembe véve közlekedik és az edzés, mérkőzés idején a számára kijelölt helyen tartózkodik.

 

1./Kötelezettségek a sportággal szemben

1.              Az országos,- megyei labdarúgó szövetségek, sportszervezetek rendezésében, részvételével lebonyolított tornákon, bajnokságokon elvárható minimális magatartási norma: a sportszerű viselkedés.

2.              Nem megfelelő szülői, hozzátartozói viselkedés esetén az érintett(ek) eltiltható(ak) a Gyirmót SE létesítményeinek látogatásától. Erről minden esetben az Etikai Bizottság dönt.

3.              Bajnoki, valamint egyéb mérkőzésen, edzéseken nem szidhatják az edzőt, a saját, illetve az ellenfél játékosait, a játékvezetőket.

4.              A saját csapatunkat és sportolóinkat csak bíztatni lehet, még abban az esetben is, ha a sportoló történetesen a saját gyermeke.

5.              A mérkőzésen saját gyermeknek (unokának, rokonnak) utasítást nem adhat.

6.              A szülőknek tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól – médiában, internetes felületen, közéletben -, mely káros lehet a Gyirmót SE-nek, a Gyirmót FC-nek, annak tulajdonosainak, vezetőinek, munkatársainak hírnevére.

 

2./ Kötelességek edzésen

1.              Kulturáltan viselkedni, a sportolókat nem zavarni az edzésmunkában.

2.              Nem szükséges bíztatni, nagyobb játéksebességre ösztönözni a gyermeket, mert ez az edző feladata.

3.              A kijelölt helyen tartózkodni.

 

 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

ˇ         Az Etikai Kódexben foglaltakat minden érintettnek aláírásával igazoltan tudomásul kell venni, attól az időponttól kezdődően, amikor a sportoló a sportszervezet igazolt játékosává válik.

ˇ         18 év alatti sportoló esetén a szülők, vagy a törvényes képviselők aláírása is szükséges.

ˇ         Az EK-ban foglaltak be nem tartása eljárást von maga után. Az EK-ban foglaltak megsértésével járó ügyet a klub Etikai Bizottsága vizsgálja meg.