PÁLYARENDSZABÁLYOK

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.

b) Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal.

c) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.

d) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.

e) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;

f) Nem áll eltiltás, kitiltás, valamint kizárás hatálya alatt;

g) A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul;

h) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető;

i) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.

A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják, és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:

a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.

b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.

c) A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

d) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

e) Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.

f) Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el.

g) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.

b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

12. A fenti szabályok angol, német és a vendég sportszervezet nyelvén a stadion bejáratainál kifüggesztésre kerültek.

 

GROUND REGULATIONS

1. A spectator can be admitted to the premises of a sports event if:

a) Is in possession of a valid entrance ticket, season ticket, or other documentation entitling entrance into the sports venue.

b) Is not visibly under the infl uence of alcohol, drugs or any other intoxicating substance.

c) Accepts it is forbidden to bring into the stadium any alcoholic beverage, illegal drugs or objects which may endanger the holding of the sporting event, public safety, property, or which, prior to the purchase of the entrance ticket, hasbeen forbidden to bring into the stadium by the organisers and a warning of which has been relayed to the person purchasing the ticket in the correct manner by said organisers.

d) Accepts it is forbidden to bring into the stadium any banners or fl ags of a discriminatory nature, which incite hatred or otherwise violate the rules and are forbidden under law.

e) Is not serving a banning order in relation to attending sporting events as per section 73. § (1) of the Law on Sport.

f) Undertakes to prove their identity if requested to do so by the organisers.

g) Acknowledges that video and audio recordings of them may be made during the sporting event.

h) Consents to the searching of their clothing and possessions.

i) Acknowledges that during the sporting event the organisers will continuously monitor adherence to the stadium rules and regulations.

2. The policemen providing the event’s security and the employee of the organising company is entitled to search the sports event spectator’s clothing and baggage to establish his/her personal identity or to remove or hold him/her back from the event.

3. The participant can enter the premises of the sports event only through the gate designated on the ticket, season ticket or invitation card, approach his sector on the designated route and occupy the seat displayed on his ticket/season ticket/invitation card. He can leave the sports establishment at the point of entry unless the organiser or arranger or the police disposes otherwise.

4. The person who steps into or throws anything into the area closed off from the spectators or at a certain group of the spectators is committing a crime. The organisers will apprehend the person committing the breach of law and hand him over to the police.

5. The spectator’s rights and obligations at the sports event:

a) He/she shall observe the dispositions of the ground regulations, the specifi cations prescribed by the organiser and the arrangers’ orders.

b) He/she cannot perform an activity that disturbs or sabotages the sports event’s order or endanger the participants’ personal safety or material security.

c) He/she cannot cover his face intentionally or hinder his/her personal identifi cation.

d) He/she cannot consume alcohol at the international matches organised by FIFA and UEFA in the premises of the sports establishment.

e) He/she must observe the smoking regulations.

f) He/she cannot behave in a racist or inciteful manner.

g) Ha/she can only place a fl oat or fl ag on to a fence, handrail, column with the organiser or arranger’s permission.

h) He/she is obliged to leave the premises of the sports ground on the organiser, arranger or police’s demand.

6. If the spectator does not observe the content of the ground regulations, he will be removed from the sports event or held back until the arrival of the police.

7. The spectator or, in the case of more transgressors, the spectators participating in causing damage are collectively liable for the damages caused through the breach of the security regulations. The damage liability does not affect the spectator’s misdemeanour or criminal liability. The transgressor is obliged to pay for the costs resulting from the tort, to the sports organisation.

8. The organiser’s rights and obligations for the sake of the safe completion of the sports events:

a) He/she informs the participant of the sports event of the terms and conditions of the admission, the method of control and the possibility of removal outside the sports establishment and on its premises using visible, up-to-date signs with pictograms in Hungarian, English, German and the language of the guest sports organisation’s country.

b) He/she takes care of the documented reception of the objects which cannot be taken in according to the ground regulations and their safekeeping and return to the entitled person on leaving. If the owner does not show up for the objects which could not be taken in within two hours of the end of the sports event, the organiser or arranger proceeds according to the rules of responsible safekeeping.

c) He/she is entitled to observe the premises of the sports event, the admission points, the public domain belonging to the sports establishment and the designated parking areas with cameras, making the participants’ individual identifi cation possible. They are also entitled to record and treat them according to the disposition of the rules of law.

9. The organiser has taken out liability insurance for the spectators.

10. For the sake of the spectators’ safety when leaving, the police can hold back the spectators in the sports establishment until the departure of certain other supporter groups from the sports ground, the operational zone of the police safeguarding and the supporters’ escort route.

11. If the sports event did not take place or it happened with the exclusion of the spectators or the limitation of the number of spectators, the ticket price will be refunded within three working days. If the sports event was interrupted, the tickets are valid for the rearranged event

SPORTPLATZMASSREGELN

1. Ein Zuschauer darf das Gelände der Sportveranstaltung nur in den folgenden Fällen betreten:

a) Verfügt über eine gültige Eintritts-, Dauerkarte, oder einen sonstigen Ausweis, der zum Eintritt der Sportveranstaltung berechtigt.

b) Ist nicht sichtbar unter dem Einfl uss von Alkohol, Drogen oder sonstigen Narkotika.

c) Hat bei sich im Stadion kein Alkohol, keine Drogen, keine Gegenstände, die die Sportveranstaltung, die persönliche Sicherheit oder das Eigentum anderer Menschen gefährden, bzw. die vom Veranstalter vor dem Kauf der Eintrittskarte verboten wurden und der Käufer vom Veranstalter darüber entsprechend informiert wurde.

d) Akzeptiert im Stadion das Verbot von Bannern, Fahnen die zu Diskriminierung oder Hass anderer Menschen anstacheln oder auf andere Weise gegen das Gesetz verstoßen.

e) Steht gemäß § 73 Abs. (1) des Sportgesetzes nicht unter dem Verbot vom Besuch von Sportveranstaltungen.

f) Verpfl ichtet sich nach Aufforderung des Veranstalters sich auszuweisen.

g) Nimmt zur Kenntnis, dass während der Sportveranstaltung über ihn/sie Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden können.

h) Stimmt der Durchsuchung von Kleidung und Eigentum zu.

i) Nimmt zur Kenntnis, dass während der Sportveranstaltung die Veranstalter die Einhaltung der Regelungen und Vorschriften im Stadion kontinuierlich kontrollieren.

2. Zur Durchsuchung der Kleidung und des Gepäcks des Teilnehmers (der Sportveranstaltung), Überprüfung seiner Identität, seiner Entfernung bzw. Abhaltung von der Veranstaltung, sind der, die Sicherheit gewährleistende, Polizist und der Angestellte des veranstaltenden Organs berechtigt.

3. Der Teilnehmer darf ausschließlich durch das, auf der Eintrittskarte, Dauerkarte, Einladungskarte markierte Tor, das Gelände der Sporteinrichtung betreten, sich seinem Sektor auf der markierten Route nähern und sich auf den, auf der Eintrittskarte, Dauerkarte, Einladungskarte angegebenen Sitzplatz setzen. Er darf die Sporteinrichtung nur durch den Eintrittspunkt verlassen, sofern der Veranstalter bzw. Organisator und die Polizei nicht anders darüber verfügen.

4. Derjenige, der ein, für die Zuschauer, oder eine bestimmte Gruppe der Zuschauer, gesperrtes Gelände betritt, oder auf dieses Gegenstände hinwirft, begeht eine Straftat. Die Veranstalter halten die rechtsverletzende Person zurück und übergeben diese der Polizeibehörde.

5. Rechte und Pfl ichten des Zuschauers bei der Sportveranstaltung:

a) Er ist dazu verpfl ichtet die Anordnungen der Sportplatzmaßregeln, die vom Veranstalter festgelegten Vorschriften und die Anweisungen der Organisatoren einzuhalten.

b) Er darf keine solche Tätigkeit ausüben, die die Ordnung der Sportveranstaltung stört, vereitelt oder die die persönlicheund materielle Sicherheit von den Teilnehmern der Sportveranstaltung gefährdet.

c) Er darf sein Gesicht nicht absichtlich verhüllen und die Feststellung seiner Identität behindern.

d) Er darf an den von FIFA und UEFA organisierten Wettkämpfen auf dem Gebiet der Sporteinrichtung keinen Alkohol konsumieren.

e) Er ist dazu verpfl ichtet, den Anordnungen über das Rauchen Folge zu leisten.

f) Er darf kein Verhalten zeigen, das rassistisch ist oder zum Hass hetzt.

g) Nur mit der Genehmigung des Veranstalters bzw. des Organisators, darf er einen Banner oder eine Flagge auf den Zaun, das Geländer oder die Säule hängen.

h) Er ist dazu verpfl ichtet auf den Aufruf des Veranstalters, Organisators oder der Polizei das Gebiet der Sporteinrichtung zu verlassen.

6. Falls der Zuschauer die Sportplatzmaßregeln nicht befolgt, wird er von der Sportveranstaltung entfernt oder, bis zur Ankunft der Polizei, festgehalten.

7. All jene Zuschauer, die durch Verletzung der Sicherheitsvorschriften einen Schaden verursachen, haften solidarisch dafür. Die Schadenersatzhaftung hat keinerlei Einfl uss auf die Ordnungsstrafhaftung und die strafrechtliche Konsequenz des Zuschauers. Der Schädigende ist verpfl ichtet, alle, durch den Schaden verursachte Kosten, der Sportorganisation zurückzuerstatten.

8. Rechte und Pfl ichten des Veranstalters an der sicheren Abwicklung der Sportveranstaltungen:

a) Er informiert die Teilnehmer der Sportveranstaltung über die Voraussetzungen des Eintritts, die Methode der Kontrolle und die Möglichkeit der Entfernung außerhalb der Sporteinrichtung und auf deren Gelände an gut sichtbaren, mit Kennzeichen versehenen, aktualisierten Bekanntmachungen, in ungarischer, englischer, deutscher Sprache sowie in der Landessprache der ausländischen Gastsportorganisation.

b) Er sorgt für die dokumentierte Abnahme der, nach den Sportplatzmaßregeln, nicht erlaubten Gegenständen, deren sichere Aufbewahrung und die Rückgabe an den Berechtigten beim Ausgang. Falls der Besitzer sich für die nicht erlaubten Gegenstände innerhalb von zwei Stunden nach dem Ende der Sportveranstaltung nicht meldet, so verfährt der Veranstalter oder Organisator verantwortungsvoll nach den Regeln der Aufbewahrungspfl icht.

c) Er ist berechtigt zur Beobachtung auf dem Schauplatz der Sportveranstaltung, bei den Eintrittspunkten, auf den zur Sporteinrichtung gehörenden öffentlichen Flächen und auf den designierten Parkplätzen mit einer Kamera, die die individuelle Feststellung der Identität der Teilnehmer ermöglicht, zur Aufnahme und zu deren Verwaltung nach den Rechtsvorschriften.

9. Der Veranstalter hat für den Teilnehmer eine Haftpfl ichtversicherung abzuschließen.

10. Im Interesse des sicheren Verlassens der Zuschauer, darf die Polizei, bis zum Verlassen der gegnerischen Fangruppen aus der Sporteinrichtung, die Zuschauer zurückhalten. Dies entspricht dem operativen Einzugsgebiet der polizeilichen Sicherung.

11. Wenn die Sportveranstaltung nicht stattgefunden hat, beziehungsweise unter Ausschluss der Zuschauer oder mit Einschränkung der Zuschauerzahl veranstaltet wurde, wird der Gegenwert der Eintrittskarte innerhalb von drei Werktagen rückerstattet. Wenn die Sportveranstaltung abgebrochen wurde, sind die Eintrittskarten für die wiederholte Veranstaltung gültig.